Impact Investment

 Impact Investment

社會影響力投資同一般財務投資有咩唔同? 點解各大企業都開始投放資源,並評估項目為社會帶來嘅正面影響而決定投資與否? 社企民間高峰會2018 邀請到聯合國開發計劃署亞太區負責人Nan Li Collins女士分享更多有關其針對可持續發展目標而製定嘅社會影響力投資方案,敬請期待!

 

Source:  SDGs Impact Finance